Ga naar de inhoud
logo_topsec
fond

AVG

AVG

AVG - BELEID INZAKE PERSOONLIJKE GEGEVENS

TOPSEC verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te bewaren en hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van de gebruikers van haar diensten.

1. BEHEER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Elke natuurlijke persoon die de website www.topsec.fr bezoekt (hierna “de Gebruiker” genoemd) wordt geïnformeerd over de toepassing door TOPSEC van het reglement inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, de wet van 06 augustus 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, de wet van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de algemene voorschriften inzake de bescherming van de persoonsgegevens (RGPD: nr. 2016-679).

1.1 PERSOON DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het surfen op de TOPSEC-website www.topsec.fr (hierna “de Site” genoemd), is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:

TOPSEC, SAS met een kapitaal van 2.743.912 euro

SIRET: 79316555555553100013

Hoofdkantoor: 19 rue de la baignade 94400 Vitry-sur-Seine France, 19 rue de la baignade.

Vertegenwoordigd door Thierry ALIMONDO, zijn voorzitter.

E-mail: contact@topsec.fr

Telefoonnummer : 0 800 022 9356

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens verbindt TOPSEC zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven.

In het bijzonder is het verantwoordelijk voor het vaststellen van de doeleinden van de gegevensverwerking, het volledig informeren van de gebruiker over de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en het bijhouden van een register van de verwerking in overeenstemming met de werkelijkheid.

Telkens wanneer TOPSEC persoonsgegevens verwerkt, neemt TOPSEC alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens juist en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor TOPSEC ze verwerkt.

1.2 CATEGORIEËN VAN VERZAMELDE PERSOONLIJKE GEGEVENS EN HET DOEL VAN DE VERWERKING

TOPSEC kan de volgende persoonsgegevens van de Gebruiker verzamelen:

– identificatiegegevens (naam, voornaam, voornaam, enz.),

– contactgegevens (postadres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.),

– professionele gegevens (CV, naam van de werkgever, enz.)

– indien van toepassing, bankgegevens in verband met de behandeling van klachten van de Klantgebruikers.

TOPSEC kan de persoonsgegevens van de Gebruikers geheel of gedeeltelijk verwerken:

– om de navigatie op de Site, het beheer en de traceerbaarheid van de informatie met betrekking tot het gebruik van de Site door de Gebruiker mogelijk te maken: verbindingsgegevens en het gebruik van de Site, enz.

– om computerfraude (spamming, hacking, …) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die gebruikt wordt om te surfen, IP-adres, enz.

– om de navigatie op de Site te verbeteren: inlog- en gebruiksgegevens

– om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren op TOPSEC: e-mailadres

– voor het voeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

– om online sollicitaties voor mogelijke aanwervingen te verwerken: CV, sollicitatiebrief, sollicitatiebrief, enz.

TOPSEC verkoopt de persoonlijke gegevens van de Gebruiker niet aan derden, die alleen voor de hierboven beschreven doeleinden worden gebruikt.

De rechtsgrond voor deze verwerkingen is:

– de toestemming van de gebruiker voor het plaatsen van cookies, 

– TOPSEC’s legitieme belang bij de bestrijding van computerfraude, het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes en communicatiecampagnes, alsmede het ontvangen van sollicitaties van gebruikers die kandidaat zijn voor een baan,

– de uitvoering van een contract waarbij de Klant Gebruiker partij is, in het bijzonder het beheer van eventuele klachten die via de Site worden behandeld.

1.3 CONSERVERINGSPERIODE

De persoonlijke gegevens worden door TOPSEC bewaard zolang als nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken. 

De persoonsgegevens die het beheer van de relatie met een Klantgebruiker mogelijk maken, worden gedurende 3 jaar na het einde van de commerciële relatie bewaard, met uitzondering van de bankgegevens die kunnen worden verzameld en die worden bewaard gedurende een periode van maximaal 13 maanden na de datum van debitering, in overeenstemming met artikel L133-24 van het Monetair en Financieel Wetboek. 

De gegevens die in het kader van de commerciële prospectie worden verzameld, worden ook gedurende 3 jaar na het laatste contact bewaard. 

De persoonlijke gegevens van Gebruikers die via de Site solliciteren naar een baan bij TOPSEC zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de beoordeling van sollicitaties voor mogelijke aanwerving.

Met betrekking tot de persoonsgegevens van overleden Gebruikers zullen deze, mits TOPSEC hiervan op de hoogte wordt gesteld, alleen worden verwerkt in het kader van de organisatie en afwikkeling van de nalatenschap van de overledene en met het oog op de vaststelling, de uitoefening en de verdediging van hun rechten in rechte, tenzij specifieke instructies onder de aandacht van TOPSEC worden gebracht.

Na afloop van deze termijnen worden de persoonsgegevens uit de actieve databanken verwijderd en, indien nodig, gearchiveerd in een tussentijdse databank voor een periode die de wettelijke verjaringstermijn van vijf jaar of de geldende archiveringsverplichtingen niet overschrijdt. Na het verstrijken van deze termijn worden de persoonsgegevens vernietigd.

1.4 GEBRUIKERSRECHTEN

In overeenstemming met de geldende regelgeving heeft de gebruiker van de site de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens:

– het recht van toegang tot en rectificatie van de hem betreffende persoonsgegevens

– het recht om persoonsgegevens te wissen om een van de in artikel 17 van het DGPS genoemde redenen, 

– het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken, in het bijzonder om commerciële prospectie te sturen en om cookies te plaatsen, 

– het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken onder de in artikel 18 van het DGPS vastgestelde voorwaarden

– het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens onder de voorwaarden van artikel 21 van het DGPS

Indien de Gebruiker zijn rechten wenst uit te oefenen, kan hij schriftelijk contact opnemen met TOPSEC op het volgende adres: 19 rue de la baignade 94400 Vitry-sur-Seine 94400.

In dat geval moet de gebruiker aangeven van welk(e) recht(en) hij/zij gebruik wenst te maken door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort). 

Verzoeken tot verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden geweigerd of beperkt om redenen die verband houden met de wettelijke verplichtingen van TOPSEC, in het bijzonder met betrekking tot de opslag of archivering van documenten. 

Ten slotte kunnen de Gebruikers van de Site een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en in het bijzonder bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

1.5 ONTVANGERS EN GEEN DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE

TOPSEC zal geen persoonlijke gegevens van haar Gebruikers verwerken, hosten of overdragen naar een land buiten de Europese Unie of die door de Europese Commissie als “niet toereikend” worden erkend zonder de Gebruikers hiervan vooraf op de hoogte te stellen. TOPSEC blijft echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de algemene gegevensbeschermingsvoorschriften (GDR 2016-679).

De persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen uitsluitend voor de in dit beleid vermelde doeleinden aan de dochterondernemingen van TOPSEC en haar onderaannemers (dienstverleners) worden meegedeeld.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en met het oog op de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen krijgen tot de persoonsgegevens van de Gebruikers hoofdzakelijk bevoegd personeel van TOPSEC.

2. MELDING VAN INCIDENTEN - BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

TOPSEC verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de persoonsgegevens te vrijwaren en in het bijzonder dat deze niet aan onbevoegden worden meegedeeld. Echter, hoe hard u ook uw best doet, geen enkele methode van overdracht via het internet en geen enkele methode van elektronische opslag is volledig veilig. Als gevolg hiervan kan TOPSEC geen absolute veiligheid garanderen. In het geval van een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van Gebruikers aantast, zal TOPSEC de CNIL binnen maximaal 72 uur op de hoogte stellen van deze schending van persoonsgegevens. Indien nodig zal OPSEC ook de Gebruiker(s) binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen en zal OPSEC de Gebruiker(s) op de hoogte brengen van de corrigerende maatregelen die zijn genomen om het incident te verhelpen. 

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te waarborgen, maakt TOPSEC gebruik van standaardbeschermingsmiddelen zoals pseudonimisering en een wachtwoord.

Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt TOPSEC alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

3. "COOKIES" EN INTERNET TAGS

3.1 COOKIES

Wat is een cookie?

De CNIL (www.cnil.fr) definieert cookies als volgt:

“Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het doel van de cookie is het verzamelen van informatie met betrekking tot uw browsen en het verzenden van inhoud en diensten op maat van uw interesses. Het bevat verschillende gegevens: de naam van de server die het heeft geplaatst, een identificator in de vorm van een uniek nummer, eventueel een vervaldatum voor cookies….

Deze informatie wordt soms op uw computer opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat door een server kan worden gelezen en opgeslagen. »

Praktisch gezien kunnen bij een bezoek aan de Site “cookies” op uw apparaat (uw computer, uw tablet, uw smartphone, enz.) worden opgeslagen.

Een cookie is een klein opgeslagen tekstbestandje dat een lijst bevat met tekens die tijdens uw bezoek naar uw apparaat worden gedownload. Cookies worden vervolgens teruggestuurd naar onze Site bij elk volgend bezoek of naar een andere site die deze cookies herkent.

Cookies op onze site

Cookies op onze Site worden gebruikt voor het meten van het publiek van. Deze cookies zijn meer in het bijzonder bedoeld om het volume en de statistieken over het gebruik van onze Site, de verschillende geraadpleegde secties en de gebruikte elementen vast te stellen.

Beheer van de cookie-opslag

De wettelijke basis voor cookies is de toestemming van de gebruiker.

Na acceptatie door de gebruiker worden cookies opgeslagen voor een periode van maximaal 13 maanden na hun eerste storting. Deze periode wordt niet verlengd door nieuwe bezoeken van de gebruiker.

Het plaatsen van cookies op uw apparaat vereist uw toestemming. Zodra u op onze Site aankomt, geeft een informatiebanner aan dat wij deze technologie gebruiken en dat u door verder te surfen, het plaatsen van cookies op uw apparaat accepteert.

U kunt te allen tijde het plaatsen van cookies voorkomen door uw internetbrowser als volgt in te stellen:

 Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr

 Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies • Microsoft Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

 Microsoft Edge : https://privacy.microsoft.com/fr-fr/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

 Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en 

 Safari Mac : https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR 

 Safari iPhone / iPad : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265 

 Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies

 Opéra : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Sommige browsers bieden ook een “Niet volgen” optie (die vertaald kan worden als “niet volgen”).

3.2 INTERNET TAGS

TOPSEC kan af en toe gebruik maken van internettags (ook bekend als “tags”, of actietags, single-pixel GIF, transparante GIF, onzichtbare GIF en één-op-één GIF) en deze gebruiken via een gespecialiseerde aanbieder van webanalyses, en zo de bijbehorende informatie opslaan, inclusief het IP-adres van de gebruiker, dat persoonlijke gegevens vormt.

Deze technologie stelt TOPSEC in staat om de reacties van Gebruikers op de Site en de doeltreffendheid van de acties ervan te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de elementen die worden bekeken), evenals het gebruik van de Site door de Gebruiker.

De externe dienstverlener kan via deze tags informatie verzamelen over gebruikers van de Site en andere websites, rapporten samenstellen over de activiteiten van de Site voor TOPSEC en andere diensten aanbieden die verband houden met het gebruik van de Site en het internet in het algemeen.

©TOPSEC HOLDING